Pravidlá nakladania s osobnými údajmi NATUR-NET, s.r.o.

1. INFORMÁCIE O NATUR-NET
1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti NATUR-NET,s.ro, IČO: 35941421, so sídlom Donnerova 5, 84104, Bratislava, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.naturnet.sk a ich subdomény "eshop.naturnet.sk" "blog.naturnet.sk" "online-kurzy.naturnet.sk" (dalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov obchodu NATUR-NET, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. NATUR-NET pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na stránkach spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii, alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využívame informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.5. Nezbierame ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi NATUR-NET a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využívame predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch a súvisiaceho tovaru, ktoré ste už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu. Nevyžaduje sa preto so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie, alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznamom na našich kontaktoch, ale kliknutím na príslušný odkaz. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využívame predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie, alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu, môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracovávame pri využití "cookies údaje". Sú to údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získavame štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

3.5. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
a) Obchodné oznámenia: Užívatelia aj zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to: kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese naturnet@naturnet.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktoch uvedených v týchto pravidlách. b) Cookies: Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?
5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané firmou NATUR-NET a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce.

5.2. NATUR-NET ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre NATUR-NET na účely a spôsobom, ktoré stanovujeme. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré využívame, patria: Slovenská pošta, a. s., Slovak Parcel Service s.r.o., Zásielkovňa s. r. o., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Heureka Shopping s.r.o., Trust Pay, a.s. a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Google LLC

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?
6.1. NATUR-NET spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona NATUR-NET následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom sa požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonávame iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na NATUR-NET a požadovať:
Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spracovávame, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo NATUR-NET. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách. Prístup k údajom, ktoré ste poskytli, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám potvrdíme, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže NATUR-NET správne vybaviť Vašu objednávku. Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že NATUR-NET spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už NATUR-NET nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok NATUR-NET Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od NATUR-NET k inému subjektu, kedy NATUR-NET odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci NATUR-NET vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej NATUR-NET okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ
8.1. NATUR-NET dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). NATUR-NET kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

9. KONTAKT
9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na NATUR-NET emailom na adresu naturnet@naturnet.sk, alebo na telefónnom čísle 0904 806 689.

10. ÚČINNOSŤ
10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 1. 5. 2018.

Oznamovacia povinnosť: Na stránkach naturnet.sk a poddoménach eshop, online-kurzy a blog používame tzv. cookies. Ak budete pokračovať v prezeraní našich stránok a zároveň máte vo vašom prehliadači povolené ukladanie cookies, budeme to považovať za váš súhlas s užívaním cookies.

(Visited 171 times, 1 visits today)