Harmónia bývania a životné prostredie.

Harmonickým usporiadaním životného prostredia môžete pritiahnuť hojnosť a zdravie do svojho života.
Čo je to Ekológia prostredia:
Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – slovo) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny.

Životné prostredie, geológia prostredia i jeho samotná energia vytvárajú okolo nás energetické pole, ktorá na nás neustále pôsobí. Rovnako aj človek svojim správaním ovplyvňuje prírodu a prostredie v ktorom žije. Preto je dôležité poznať tieto pôsobenia, snažiť sa žiť s nimi v harmónii a dosiahnuť tak životnú rovnováhu a pohodu.

Dôsledky nevyváženej energie sa môžu prejaviť rôznymi spôsobmi. Či už vo forme nepredvídaných prírodných udalostí na strane prírody, alebo nepríjemných udalostí, neúspechov, stresov, nespokojnosťou, stratou získaných pozícii alebo i poškodením zdravia na strane človeka. Každá i malá zmena vedie k úspechu.
Životné prostredie.
Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy. Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Je našou povinnosťou chrániť ho a zveľaďovať.

Faktory, ktoré sa sledujú u životného prostredia:
. voda (hydrosféra)
. pôda (pedosféra)
. ovzdušie (atmosféra)
. horninové podložie (litosféra)

Životné prostredie je jednou z určujúcich zložiek kvality života spoločnosti a človeka vôbec.
Inžinierska geológia.
Inžinierska geológia je geologický odbor, ktorý sa zaoberá aplikovaním poznatkov geologických procesov na riešenie praktických úloh (napr. pri projektovaní a realizácii stavieb) ako aj racionálnom využívaní životného prostredia. Je orientovaná na štúdium procesov a zmien prebiehajúcich v najvyššej časti zemskej kôry, predovšetkým na tú časť, v ktorej sa realizuje stavebná činnosť človeka.

Inžiniersko-geologický výskum môže byť aplikovaný na:
– Geologický prieskum – vypracovanie štúdií pre výber stavenísk, posúdenie stability zosuvných plôch a návrh stabilizačných opatrení.
– Laboratórne skúšky zemín – komplexné skúšky pre stanovenie fyzikálnych vlastností.
– Inžiniersku hydrogeológiu – budovanie odvodňovacích systémov.
– Ekológiu – hodnotenie vplyvu geologických faktorov na životné prostredie.

Výsledkom je možnosť staticky bezpečného založenia stavby, v čo najekonomickejšom variante, na základe záverov a odporúčaní inžinierskeho geológa, eliminovanie alebo zavedenie optimálnych návrhov na zmiernenie negatívnych faktorov životného prostredia.
Energia prostredia – Feng Shui.
Feng Shui je stará čínska metóda, ktorá sa čoraz viac využíva aj v západnom svete na vytvorenie harmónie medzi človekom a prostredím. Nasmeruje pozitívnu energiu a eliminuje negatívne vplyvy tak, aby ste sa vyhli problémom a dosiahli rovnováhu vo svojom živote. Zmenou, úpravou a vytvorením vhodného priestoru pre konkrétne osoby, pomôže načerpať životodarnú pozitívnu energiu a uchytiť si trochu šťastia, ktoré vesmír ponúka. Všetko je energia, len ju treba správne usmerniť.

Feng Shui projekty sú zamerané na:
- energetické posúdenie celkového extravilánu obce, mesta, krajiny
- energetické posúdenie exteriéru, záhrady a okolia a návrhy na ich úpravu
- energetické posúdenie domu, bytu a pracoviska firmy a návrhy na ich úpravu

Verte, oplatí sa to vyskúšať. Každá, i malá zmena, vedie k úspechu.
Čo môžete dosiahnuť:
 
 

Neváhajte a navštívte nás.

My vám k tomu podávame pomocnú ruku.
Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť. Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť. Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.